Školní vzdělávací program Malí vědci objevují svět

Náš školní vzdělávací program (ŠVP) se jmenuje "Malí vědci objevují svět". Je zaměřen na využití unikátního technického zařízení a vybavení, kterým MŠ disponuje. Naším cílem je umožnit dětem zkoumat, experimentovat ve všech oblastech živé i neživé přírody. Děti dostávají příležitost k rozvoji svých kognitivních schopností. Pracujeme metodami smyslových a psychomotorických aktivit, zařazujeme činnosti hudební, dramatické, pohybové. Dbáme, aby děti měly dostatek času na různé typy her, protože ty jsou pro dítě předškolního věku nenahraditelné.

 • Září: Vítejte ve školce
 • Říjen: Podzim čaruje
 • Listopad: Všichni jsme přátelé
 • Prosinec: Vánoční čas
 • Leden: Leden pokryl zemi ledem
 • Únor: Co děti baví
 • Březen: Jaro ťuká na vrátka
 • Duben: Svět kolem nás
 • Květen: Dívej se a uvidíš
 • Červen: léto přichází
 • Prázdninový čas

 

Projekty 

 • Praktický život  - vedeme děti k maximální soběstačnosti v sebeobsluze v oblasti osobní hygieny, stolování, oblékání, úklidu atd. Práce v kuchyni a u ponku pro děti bude možností vyzkoušet rozmanité manipulační činnosti s různými předměty, pomůckami, nástroji, náčiním i materiálem. Tyto praktické činnosti uvádějí také dítě do světa lidí, jejich občanského života a práce (praktické ukázky z okolí dítěte, tematické hry seznamující dítě s různými druhy zaměstnání, řemesel a povolání, s různými pracovními činnostmi a pracovními předměty). Pracovní výchova v mateřské škole seznamuje děti se základními znaky lidské práce. Děti si osvojují základní pracovní dovednosti a návyky včetně plánování, organizace, hodnocení pracovní činnosti a bezpečnosti práce. Pracovní výchova zahrnuje několik oblastí: běžná práce (sebeobsluha, domácí práce, pomoc druhým), práce s modelovacím materiálem, papírem, textilem, dřevem, těstem a kovem, dále pěstování rostlin, zeleniny, květin, či pomoc při péči o zvířata. Pracovní výchova v dětech rozvíjí jejich schopnost vyvinout úsilí, soustředění, seberegulaci a vnitřní kázeň. Kultura práce navíc souvisí s pracovní morálkou jedince (ovlivněna motivací a osobnostními předpoklady), s péčí o pracovní prostředí (udržování pořádku, čistoty). Umožňuje hledat souvislosti a objasňovat vztah mezi prací, pracovním produktem a uspokojováním potřeb. Rozlišovat potřeby (co je nutné) a přání (co chci). 

   

 • Zahrada  - důležitou součástí vzdělávacího obsahu je péče o školní zahradu. Využíváme ji k pěstování (keříky, záhony), kompostování a pozorování. Pěstujeme plodiny, které se pak učíme zpracovávat. Součástí je i náše jabloň Rubinola, kterou jsme vysadili spolelčně s dětmi v roce 2021 a umístili do kořenů časovou schránku. Naším cílem je pozorování ročního cyklu listnatého stromu. 

   

 • Výlety, návštěvy divadel, muzeí  - vzdělávací program je vhodně doplňován tematickými výlety, které dětem blíže přibližují probíranou problematiku, nebo tříbí jejich estetické vnímání. 

   

 • Projekt Se sokolem do života - se zaměřuje na nejmladší generaci - na předškoláky. U této věkové kategorie je důležité, aby si děti osvojily základy pohybových dovedností a mohly je později rozvíjet a zdokonalovat. Rozvoj pohybové gramotnosti patří mezi tyto základní pilíře stejně jako rozvoj řeči, myšlení či poznání. V projektu Se sokolem do života aneb Svět nekončí za vrátky, cvičíme se zvířátky, děti se učí vnímat pohyb jako přirozenou součást svého života, a to díky kladné motivaci. Při všech aktivitách je provází postavičky zvířátek.  Metodika, která je pro projekt zpracovaná, vychází ze sokolského cvičení a mnohaleté praxe cvičitelek v oddílech pro předškoláky a rodiče a děti. V současné době je metodický materiál, který pedagogové dostávají v rámci projektu k dispozici, jedním z nejlépe zpracovaných materiálů osnov pro TV, který v republice máme a který podporuje rámcový vzdělávací program předškolního vzdělávání. 

  "Objevování angličtiny"  Děti se vědomě učí pojmenovat anglicky například barvy, zvířata, čísla, dopravní prostředky, poznávají některé reálie. Angličtina je jednou týdně, pod vedením kmenové učitelky. Zvolit ji mohou rodiče dětí plnících povinné předškolní vzdělávání.

 

 • Školička - objevujeme angličtinu - v odpoledním bloku probíhá pro předškolní děti výuka angličtiny. Jsou používány přiměřené metody. U dětí jsou to písně a říkanky s pohybem, také je využíván program Hippo and Friends Starter.  Již několik let pracujeme s materiály a videi, které vhodným způsobem a přiměřeným tempem hravou formou učí děti základním anglickým slovíčkům a vazbám. 

 

 • Školička  - je určena pro budoucí prvňáčky, tedy děti, které v daném roce dosáhnou věku 6.let. jejím cílem je předejít školní neúspěšnosti. Děti si zde procvičí znalosti z probíraných oblastí, rozvoj paměti a pozornosti. Osvojí si elementární poznatky o okolním prostředí. Zdokonalení si dovednosti v oblasti hrubé i jemné motoriky. Procvičí si rozvoj řečových schopností, jazykových dovedností a také tvořivosti. Seznámí se s poznatky a dovednostmi, které předchází čtení a psaní a elementárním matematickým souvislostem. 

 

 • Digiškolička - děti předškolního věku se mohou s digitálními technologiemi postupně seznamovat při odpolední aktivitě, zjišťovat, k čemu slouží, jaký mají účel, komu pomáhají a k čemu. Dětem jsou  poskytnuty základní informace a pomoci jim reflektují jejich praktické zkušenosti. Praktickou zkušeností může být použití pomůcek a přístrojů běžně spojených se životem v dnešní společnosti (např. mobilní telefon, tiskárna, tablet) nebo speciálních pomůcek rozvíjejících kompetence k učení, řešení problémů a činností (Bee bot, MagicBox, Roboti, výukové programy apod). Vše s důrazem na bezpečnost při používání digitálních technologií. 

 

 • Logoškolička  - v odpoledním bloku probíhá pro předškolní děti logopedická prevence, nejde o řízenou nápravu řeči, ale o rozvoj mluveného projevu při společenských hrách. Děti si pomocí her, obrázků i předmětů a věcí, které nás obklopují rozšiřují slovní zásobu, učí se co a jak se k čemu používá, jak se s čím zachází, ale i to, jak se k sobě vzájemně lidé chovají. Při mluvení se snažíme eliminovat holé věty, po dětech požadujeme , aby se ptaly i odpovídaly více než dvěma slovy, a aby např. při vyprávění byly co nejkonkrétnější. 

 

Některé tématické aktivity ze ŠVP

 • Kluci a holky jdou do školky (postupné zvykání na pobyt v MŠ, režimové momenty, povinné předškolní vzdělávání)
 • Helloween (poznávání tradic jiných národů, pracovní, hudební činnosti, experimenty s dýní, zábavné dopoledne)
 • Mikuláš ve školce (připomínka lidových tradic, návštěva žáků a pedagogů ze ZŠ, hudební, výtvarné činnosti)
 • Vánoční besídky (poznávání původu českých tradic, setkání s rodiči, společné vystoupení, výtvarné, pracovní činnosti)
 • Návštěvy v ZŠ (seznámení s prostředím základní školy a jejími metodami vzdělávání, práce s interaktivní tabulí v ZŠ)
 • Velikonoční výstava v ZŠ (připomínka jarních tradic, podpora spolupráce se ZŠ, experimenty s vajíčkem, rostlinami)
 • Čarodějnice na zahradě (připomínka lidových tradic, pracovní a hudební aktivity, zábavné dopoledne)
 • MDD - zahradní slavnost pro rodiče a děti (rozloučení s předškoláky, vystoupení,  hry, soutěže pro všechny)
 • Kulturní pořady, edukační programy (divadla, koncerty, dopravní tématika, Malá technická univerzita, NSEV Čabárna)
 • Výlet na závěr školního roku

Akce v průběhu školního roku upravujeme a doplňujeme podle aktuální situace a možností. Sledujte prosím aktuální informace pro bližší informace k akcím, které plánujeme v nejbližším období. Informace a fotografie z akcí, které již proběhly, si můžete prohlédnout v rubrice Akce a Fotogalerie.

 

Ke stažení