Naše škola díky Recyklohraní přispěla k ochraně životního prostředí

Loni naši žáci odevzdali k recyklaci 9 televizí, 29 monitorů a 436,00 kg drobného elektra

V rámci programu Recyklohraní, který prohlubuje znalosti našich studentů v oblasti

recyklace a ochrany životního prostředí, žáci sběrem elektronických hraček a drobných

elektrozařízení i nadále přispívají k ochraně životního prostředí. O jednoznačně pozitivních

dopadech programu vypovídá certifikát environmentálního vyúčtování. Ten nám přesně vyčísluje,

o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody žáci díky recyklaci ušetřili

ekosystém Země. Víme také, o kolik se nám podařilo snížit objem nebezpečného odpadu a

produkci skleníkových plynů CO2. Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASEKOL,

která se studenty dlouhodobě spolupracuje na recyklaci vytříděných elektrozařízení.

Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že žáci naší školy v

loňském roce vytřídili 9 televizí, 29 monitorů a 436,00 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili

15,50 MWh elektřiny, 862,55 litrů ropy, m3 vody a 0,58 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili

emise skleníkových plynů o 3,23 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 14,27 tun.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má

nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když si uvědomíme, že recyklace běžných 100

televizorů uspoří spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, nebo ušetří přibližně 400

litrů ropy potřebných k sedmi cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní zprávou pro

uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou

pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří tříděním takto zásadně přispívají k

ochraně životního prostředí, si zaslouží obrovský dík.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a

drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace

jednotlivých frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny

dopady na životní prostředí. Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise

do ovzduší, vody a produkce odpadu. Konečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení

jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.


22. 6. 2016