Zápis do Mateřské školy

Zápis k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022 v naší MŠ

Vážení rodiče,

pro podání žádosti o přijetí dítěte do naší MŠ od vás potřebujeme vyplnit a předat:

  • Žádost o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání od školního roku 2021/2022
  • Potvrzení praktického lékaře, že se dítě podrobilo povinným očkováním (nevyžaduje se pro dítě s povinným předškolním vzděláváním, které dosud do MŠ nechodilo)
  • Souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zápisu.

Dále přiložte:

  • Prostou kopii rodného listu dítěte

Pokud si nemůžete výše uvedené tiskopisy z webu obstarat, vyzvedněte si je osobně v MŠ od pondělí 3. května do středy 12. května 2021 od 9:00 do 12:00 hod

Jak a kdy podat žádosti o přijetí do MŠ

a) Preferujeme podání žádosti spolu s ostatními dokumenty bez vaší osobní účasti. Toto je možné od středy 5. května do pátku 14. května 2021 do 12:00 hodin. Máte tyto možnosti:

- do datové schránky školy (ID schránky:q32fd2j)

- e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem (nelze poslat prostý e-mail)

- poštou na adresu Zápis, Náměstí Mikoláše Alše 1315, 273 09 Kladno

b) osobně

od pondělí 10. května do středy 12. května 2021 od 9:00 do 12 hodin

ve čtvrtek 13. května od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 14. května 2021 od 7:00 do 17:00 hodin.

Podmínkou je dodržení všech v dané době platných mimořádných protiepidemických opatření.

Datum doručení přihlášky není kritérium při rozhodování o přijetí dítěte. Pokud budete podávat přihlášky do více MŠ, uveďte, kterou preferujete. Po doručení přihlášky vám oznámíme e-mailem nebo SMS přidělené registrační číslo. Seznam přijatých dětí zveřejníme pod jejich registračním číslem na webových stránkách školy a vylepíme na oknech MŠ.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. Ten se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u ředitelky školy.