Zápis do Mateřské školy

Vážení rodiče,

pro podání žádosti o přijetí dítěte do naší MŠ od vás potřebujeme vyplnit a předat:

  • Žádost o přijetí dítěte předškolnímu vzdělávání od školního roku 2020/2021
  • Čestné prohlášení o řádném očkování dítěte
  • Informovaný souhlas se zpracováním osobních údajů pro účely zápisu

(vše k dispozici níže).

Dále přiložte:

  • prostou kopii rodného listu dítěte
  • kopii očkovacího průkazu.

Pokud si nemůžete výše uvedené tiskopisy z webu obstarat, vyzvedněte si je osobně v MŠ od pondělí 4. května do středy 13. května 2020 od 9:00 do 12:00 hod. Prosím, nejprve kontaktujte zástupkyni ředitelky pro MŠ paní Helenu Hlinovskou na 606 079 758.  Domluva je možná také e-mailem na helena.hlinovska@zsmsvelvsrska.cz.

Jak a kdy podat žádosti o přijetí do MŠ

a) Preferujeme podání žádosti spolu s ostatními dokumenty bez vaší osobní účasti. Toto je možné  od středy 6. května do pátku 15. května 2020 do 12:00 hodin.

Způsob podání:

  • do datové schránky školy (ID schránky:q32fd2j)
  • e-mailem s uznávaným elektronickým podpisem na helena.hlinovska@zsmsvelvarska.cz (nelze poslat prostý e-mail)
  • poštou na adresu Helena Hlinovská MŠ (zápis), Náměstí Mikoláše Alše 1315, 274 09 Kladno

b) Výjimečně je možné podání žádosti spolu s ostatními dokumenty osobně

  • od pondělí 11. května do středy 13. května 2020 od 9:00 do 12 hodin
  • ve čtvrtek 14. května od 7:00 do 18:00 hodin a v pátek 15. května 2020 od 7:00 do 17:00 hodin.

Datum doručení přihlášky není kritérium při rozhodování o přijetí dítěte. Pokud budete podávat přihlášky do více MŠ, uveďte, kterou preferujete. Po doručení přihlášky vám oznámíme e-mailem nebo SMS přidělené registrační číslo. Seznam přijatých dětí zveřejníme pod jejich registračním číslem na webových stránkách školy a vylepíme na oknech MŠ.  Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Rozhodnutí o nepřijetí se doručuje písemně zákonnému zástupci. Ten se může proti rozhodnutí odvolat do 15 dnů ke Krajskému úřadu Středočeského kraje, a to podáním u ředitelky školy.