Základní škola

Aktuální informace

Schůzka rodičů budoucích prvňáčků

16. 6.
2021

Vážení rodiče,

srdečně Vás zveme na první třídní schůzku rodičů budoucích prvňáčků, která se bude konat 24. 6. 2021 v učebně v přírodě na zahradě školy od 17:00.

Třídní učitelka a vedoucí vychovatelka ŠD Vám sdělí veškeré informace k přípravě žáků do 1. třídy - pomůcky, strava, apod.

Budme se na Vás těšit

 

Informace k provozu škol a školských zařízení od 8. června 2021

8. 6.
2021

Žáci nemusí mít běhěm výuky nasazen ochranný prostředek dýchacích cest (respirátor, ani roušku), a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazení. V ostatních případech nadále platí stejný režim jako doposud.

 

Výuka od 17. 5. 2021

12. 5.
2021

Dle nařízení vlády je umožněna výuka všech tříd prezenčním způsobem.

Rodičům a žákům přijdou bližší informace k organizaci výuky a testování do mailu.

Potvrzení o testování:

na základě požadavku ministra školství, mládeže a tělovýchovy nedošlo k uložení povinnosti pro školy vydávat potvrzení o negativním výsledku testu žáků pro účely doložení této skutečnosti ve službách (např. kadeřnictví, holičství) nebo pro účely amatérského sportu apod. Zákonný zástupce bude dokládat skutečnost, že bylo dítě ve škole negativně testováno nejdéle před 72 hodinami, čestným prohlášením.

 

Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

26. 4.
2021

Vážení rodiče,

seznam přijatých žáků do 1. ročníku školního roku 2021/2022 naleznete zde.

Písemné rozhodnutí o přijetí k základnímu vzdělávání si prosím vyzvedněte v kanceláři základní školy v týdnu od 3. 5. 2021, v době od 7:00  do 15:00 hod. nebo dle domluvy na emailu kancelar@zsmsvelvarska.cz , tel.: 736 482 073.

Pokud máte pro Vaše děti doporučení školských poradenských zařízení (PPP nebo SPC) týkající se podpůrných opatření, doručte je prosím co nejdříve škole, abychom mohli připravit jejich realizaci.

 

Režim školy od 12. 4. 2021

8. 4.
2021

 • K prezenční výuce nastoupí od 12. 4. 2021 žáci 1., 3. a 5. ročníku v režimu rotační výuky.
 • Žáci 2. a 4. ročníků zahájí prezenční výuku od 19. 4. 2021 a dále se třídy budou střídat ve stejných turnusech po týdnu.
 • Třídy 2. stupně pokračují ve výuce distančním způsobem.

Žáci, kteří se budou vzdělávat prezenčním způsobem, budou 2x týdně testováni antigenními testy.
U těchto žáků je přítomnost na prezenční výuce podmíněna účastí na testování.
Žákům, kteří budou mít pozitivní výsledek testování nebo se testování neúčastní, nebude umožněna osobní přítomnost na vzdělávání.

Pokud se žák neúčastní prezenčního vzdělávání z důvodu neúčasti na testování, škola bude absenci evidovat jako omluvenou. Při této omluvené absenci škola nemá povinnost ani možnost zajistit žákovi distanční způsob vzdělávání dle zákona, ale poskytne přiměřenou formu studijní podpory – např. posílání týdenních plánů, zadávání samostatné práce, dílčí individuální podporu v rámci pedagogické intervence, využití individuální konzultace atp. Žák nebude nucen k účasti na testování a neúčast na testování nebude jakkoliv sankcionována. Důsledkem neúčasti je pouze nemožnost účasti na prezenčním vzdělávání.

K testování se může dostavit žák školy pouze tehdy, pokud nemá příznaky infekčního virového onemocnění. Testování bude probíhat tzv. samoodběrem, u kterého není nutná asistence zdravotnického personálu.

V případě testování žáků 1. - 3. ročníku 1. stupně ZŠ je umožněna asistence při provádění testu třetí osobou (zákonný zástupce či jiná osoba, která musí mít souhlas nebo být pověřena zákonným zástupcem a zároveň s touto asistencí musí souhlasit). Podrobnosti viz. níže.

Prezenční výuka bude probíhat v homogenních skupinách (kolektivy jednotlivých tříd se neslučují)
Výuka hudební výchovy pokračuje, ovšem bez zpěvu; tělesná výchova se nevyučuje, bude nahrazena procházkami venku.

Žáci, kteří nebudou mít v daném týdnu prezenční výuku ve škole, pokračují v povinném vzdělávání distančním způsobem.

Za podmínky zachování homogenity skupiny je možné realizovat vzdělávací činnosti ve venkovních prostorách i mimo areál školy.

Provoz školní družiny je umožněn za dodržení podmínky homogenity skupiny žáků jedné třídy. Žáci

1. - 4. tříd přihlášeni do ŠD, budou pokračovat ve stejné skupině i v odpolední družině. 
Mimo testovací dny bude poskytována rovněž ranní školní družina.
Režim odchodu žáků ze školní družiny a jejich vyzvedávání zůstává stejný jako před distanční výukou.

 

Stravování

Pokud se žáci mající prezenční výuku budou chtít stravovat ve školní jídelně, musí si obvyklým způsobem objednat oběd.

 

Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k ochraně dýchacích cest:

tímto mimořádným opatřením Ministerstva zdravotnictví je stanovena povinnost ochrany dýchacích cest ve školách tak, že v základní škole jsou povinni nosit respirátor pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci, žáci jsou povinni nosit alespoň chirurgickou roušku.

 

Děti rodičů zaměstnaných ve vybraných profesích:

Dětem IZS, které jsou žáky 1. stupně základní školy a vztahuje se na ně rotační výuka, je mimořádným opatřením MZd povolena celodenní osobní přítomnost ve školní družině, a to v týdnech, ve kterých v jejich třídě probíhá distanční výuka.

Pokud rodiče vybraných profesí projeví zájem o pobyt svého dítěte v době jeho distanční výuky ve školní družině, musí tak učinit do pátku 9. 4. 2021 do 12 hodin e-mailem zaslaným třídní učitelce nebo na info@zsmsvelvarska.cz. Je nutné uvést dny,  ve kterých bude žák přítomen ve škole, a čas jeho odchodu ze ŠD. I na tyto žáky se vztahuje povinné testování 2x týdně.
Pro děti je školní družinou zajištěn program v neměnné skupině pro nejvýše 30 dětí. V rámci programu se děti zapojují do distanční výuky své třídy, vypracovávají úkoly a připravují se na výuku. Ve školní družině jsou vytvořeny podmínky také pro odpočinkové činnosti, volnou hru a pohybové aktivity venku. 
Příslušnost k vybraným profesím zákonný zástupce doloží škole potvrzením od zaměstnavatele. (Je možné přinést až při příchodu dítěte do školy.)

Vybranými profesemi jsou:

 • zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb,
 • pedagogičtí pracovníci, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo pedagogičtí pracovníci školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,
 • zaměstnanci bezpečnostních sborů,
 • příslušníci ozbrojených sil,
 • zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví, 
 • zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona
 • č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,
 • zaměstnanci Úřadu práce České republiky, 
 • zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení, zaměstnanci Finanční správy České republiky.

Organizace testování:

Mimo testovací dny, tzn. v úterý, ve středu a v pátek platí běžný režim školy včetně příchodu do školy a ranní družiny pro 1. – 4. ročník.

Testovací dny pondělí a čtvrtek:

Podrobné informace k prováděnému testování obdrží rodiče žáků 1. stupně emailem od třídních učitelů.