Projekty a granty školy

DIGITALIZUJEME ŠKOLU

Výzva na podporu škol s nadprůměrným zastoupením sociálně znevýhodněných žáků

 

Doučování žáků škol - Národní plán obnovy

Šablony II

                                     

Výzva č. 02_18_063 je určena oprávněným žadatelům se sídlem na území celé České republiky, mimo hl. m. Prahy.

    Cílem výzvy je podpořit mateřské, základní a základní umělecké školy a školská zařízení pro zájmové vzdělávání (střediska volného času, školní družiny a školní kluby) formou projektů zjednodušeného vykazování.  Projekt je spolufinancován Evropskou unií.

název projektu: ZŠ a MŠ Velvarská

registrační číslo: CZ.02.3.X/0.0/0.0/18_063/0014164

 období realizace: 1. 9. 2019 - 31. 8. 2021

    Cílem projektu je podpora společného vzdělávání, personální podpora žáků ohrožených školním neúspěchem, podpora nových metod ve výuce, rozvoj dovedností v ICT a další vzdělávání pedagogických pracovníků ZŠ a MŠ.

Grantová výzva Učení hrou společnosti LEGO Production s.r.o.

V roce 2015 získala mateřská škola finanční částku 294 155,- Kč na realizaci projektu Sluníčková třída pro malé vědce, jehož celkové náklady činily 323 566,- Kč. Cílem projektu bylo vybudování zahradní třídy, kde děti s využitím dětského vědeckého a didaktického vybavení zkoumají živou i neživou přírodu, člověka, svět. Díky dotaci jsme pořídili pomůcky pro výzkumy a experimenty - Archimedův šroub, mikroskop, stůl se zvětšovacími skly, malou chemickou laboratoř, truhlíky pro pokusné pěstování rostlin, sady pro pokusy fyzikální, chemické a přírodovědecké.

VZPoura úrazům

Projekt Všeobecné zdravotní pojišťovny VZPoura úrazům je zaměřen na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Projekt je realizován ve spolupráci s hendikepovanými pracovníky VZP ČR, kteří se prostřednictvím organizovaných setkání na základních školách snaží dětem problematiku úrazů přiblížit, upozornit je na rizikovost určitých životních situací a naučit je, jak lze vhodnými preventivními opatřeními tato rizika omezit na minimum.

Projekt VZP Za zdravým vzduchem

Naše škola byla od samého začátku vzniku projektu v roce 2015 zapojena, až do jeho skončení v roce 2018. Projekt byl určen dětem z prvního stupně, pojištěncům VZP, kteří žijí v oblastech dlouhodobě postižených smogem. Příspěvek 1200,-Kč byl určen na tuzemský ozdravný pobyt dlouhý minimálně 5 dní. Naše škola pravidelně uzavírala smlouvy s VZP na poskytnutí dotace pro účastníky námi organizovaných škol v přírodě.

Projekt Extra třída: Učebna v přírodě, relaxační učebna

Zdroj projektu: Nadační fond Tesco

Celková částka: 31 500,00 Kč

Datum realizace:  12. 2015 - 6. 2016

Cíl projektu:

Oprava a úprava učebny v přírodě- pocitové stezky, doplnění interaktivních prvků do tohoto prostoru.

Obsah projektu:

Naše škola leží v okrajové části města, která má blízko k lesu a CEV Kladno - Čabárna. V tomto ekologickém středisku pořádají různé programy, které navštěvuje mnoho lidí. Vzhledem k tomu, že naše škola leží tzv. " na trase", využití naší učebny v přírodě s pocitovou stezkou je pro kolektivy možné.

S CEV úzce spolupracujeme.

Protože učebna v přírodě je v posledních letech poměrně hojně využívaná, už si zaslouží obnovu. A právě na ní jsou určené prostředky z projektu. Chtěli bychom tu do budoucna pořádat besedy, setkání, pořady s ekologickou tématikou, protože ekologie je významnou součástí našeho školního vzdělávacího programu.

Učebna v přírodě je i v současné době otevřena veřejnosti, pořádáme tu různé akce a setkání. S projektem její využití rozhodně nekončí a v našich aktivitách budeme pokračovat i nadále.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy

Cílová skupina: zaměstnanci školy, žáci školy, veřejnost

 

Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OPVK

Celková částka: 20 176 818,64 Kč

Datum realizace: 27. 11. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

 1. Vzděláme 430 pedagogů v kurzech DVPP se zaměřením na ICT, v nichž jsou propojeny moderní formy prakticky orientované výuky se vzděláváním pomocí moderní dotykové techniky, které povedou k jejich profesnímu rozvoji v oblasti ICT vzdělávání a sekundárně zvýší zájem žáků o výuku.
 2. Rozvineme schopnosti pedagogů integrovat ICT technologie do výuky všeobecně vzdělávacích předmětů.
 3. Umožníme pedagogům využít potenciál moderních technologií k názornému vyučování i aktivizaci žáků vedoucí k dosahování efektivnějších vzdělávacích výsledků.
 4. Vytvoříme a pilotně ověříme nový model vzdělávání a metodického vedení pedagogů, doplněný on-line platformou.
 5. Z 31 partnerských škol podpoříme 14 škol majících méně než 200 žáků, tj 45% malých škol.

Obsah projektu:

Prostřednictvím projektu podpoříme profesní rozvoj učitelů 31 partnerských škol v oblasti využívání dotykových zařízení ve výuce žáků, rozšíříme a zvýšíme kvalitu nabídky kurzů DVPP pro pedagogické pracovníky ZŠ. Vybavíme partnerské školy mobilními dotykovými zařízeními.

Materiální zabezpečení:

Tablety

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci základní školy, lektoři IDV

Cílová skupina: Pedagogičtí a vedoucí pracovníci zapojených škol

ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206: 

 • Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/51.0013 - Kooperativní model rozvoje ICT dovedností učitelů – partner projektu s finanční spoluúčastí – nákup 14-ti kusů tabletů v hodnotě 132.132,- Kč + účast čtrnácti pedagogických pracovníků na DVPP – celková dotace 334.312,- Kč

Rozvoj polytechnického vzdělávání učitelů mateřských škol v Kladně

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OPVK

Celková částka: 3 705 782,92 Kč

Datum realizace: 1. 6. 2014 - 31. 7. 2015

Cíl projektu:

Posílit úroveň polytechnického vzdělávání u učitelek mateřských škol Kladenska, prostřednictvím využívání moderních metod výuky techniky a přírodovědně zaměřených kurzů DVPP.

Obsah projektu:

V dnešní době děti ztrácí manuální zručnost a mají nedostatečné technické a v běžném životě prakticky využitelné dovednosti. Rozhodli jsme se zlepšit tuto situaci a nejlépe již od malých dětí, tedy v MŠ.

Pro učitelky mateřských škol Kladenska vytvoříme výukové materiály, praktická cvičení, experimenty a další aktivity, které využijí pro práci s dětmi.

Kurzy DVPP jsou rozděleny do těchto témat:

 1. Děti objevují svět
 2. Projektová výuka v technické výchově
 3. Stavebnice a jejich využití
 4. Interaktivní tabule v polytechnické výchově
 5. Robotika v MŠ
 6. Keramika v MŠ
 7. Výtvarné práce
 8. Kreativní činnosti

Materiální zabezpečení:

Sady výukových materiálů a pracovních listů, výukové pomůcky, stavebnice, roboti, interaktivní tabule.

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci mateřské školy

Cílová skupina: učitelky mateřských škol Kladenska, respektive děti v MŠ

Počet podpořených žáků: učitelky kladenských MŠ

ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206: Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0086 – projekt Profesní rozvoj učitelů mateřských škol v oblasti podpory polytechnického vzdělávání  - zapojení formou DVPP do oblastí:

 • KA10 – Kurz osobnostně sociálního rozvoje pro ředitele a vedoucí pracovníky MŠ II.
 • KA6  -  Malí informatici
 • KA1  -  Malí počtáři
 • KA5  -  Malí ochránci

EU peníze školám

Zdroj projektu: EU - Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Logo OPVK

Celková částka: 1 011 005,- Kč

Datum realizace: 1. 9. 2011 - 28. 2. 2014

Logo projektu

Cíl projektu: Zvýšení kvality vzdělávání a to především díky použití moderních vyučovacích pomůcek a moderních metod vyučování.

Obsah projektu: Tvorba inovativních digitálních učebních materiálů (DUMŮ)

Materiální zabezpečení: nákup moderních pomůcek - např. notebooky, PC, software, přírodovědné měřící přístroje

Odborné zabezpečení: pedagogičtí pracovníci školy

Cílová skupina: žáci 1. až 9. ročníků

Počet podpořených žáků: 420 žáků

Naše škola jako jedna z prvních uspěla v podání projektu "EU peníze školám".

Veškeré výstupy a výukové materiály z tohoto projektu jsou pedagogům i veřejnosti volně přístupné. V případě zájmu kontaktujte vedení školy, které Vám výukové materiály zdarma poskytne.

Projekt Program podpory ozdravných pobytů dětí z oblastí se zhoršenou kvalitou ovzduší

V roce 2015 se škola zapojila do výzvy Ministerstva životního prostředí a získala dotaci ze Státního fondu životního prostředí ČR ve výší 293 738,-Kč na projekt "Za tajemstvím pána hor". V rámci projektu vyjeli žáci školy na týdenní pobyt do Krkonoš. Cílem projektu bylo zlepšení zdravotního stavu a posílení enviromentálního vědomí u dětí, které žijí v oblastech se zhoršenou kvalitou ovzduší.

Další významné projekty

 • Reg. č. CZ.1.07/1.3.00/48.0099 – projekt Technikou do nitra člověka - zapojení formou DVPP
 • Program CZ03 – fond pro nestátní neziskové organizace – projekt Aktivní detekce ohrožených dětí v okrese Kladno a posílení spolupráce organizací poskytujících péči jejích rodinám – centrum pro rodinu VEGA (Cílem projektu je vytvořit a ověřit systém primární prevence ohrožení dítěte v rámci spolupráce škol, NNO a státních institucí).  Zapojení učitelky 1. třídy formou vzdělávacích workshopů a školení metodiky aktivní detekce.
 • Reg. č. CZ.1.07/1.2.00/27.0024 – Vzdělávací koncepce – realizace workshopů zaměřené na kariérní poradenství pro žáky 7. – 9. ročníku realizované odbornými lektory ČVT.
 • Revolvingový fond MŽP ČR 9. výzva – projekt Učíme se v přírodě – dotace 66 500,- Kč na realizaci učebny v přírodě.

Dlouhodobé projekty

 •  SZIF – Mléko do evropských škol – program podporuje děti v konzumaci mléčných výrobků a zdravém stravování. EU poskytuje školám dotace, aby mohly nabízet svým žákům mléko a vybrané mléčné výrobky
 • SZIF – Ovoce a zelenina do škol – program, jehož předmětem podpory jsou čerstvé ovoce a zelenina bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli a sladidel a dále balené ovocné a zeleninové šťávy, bez obsahu přidaných cukrů, tuků, soli, sladidel a konzervantů. Žáci dostávají tyto produkty zdarma.
 • Recyklohraní - školní recyklační program pod záštitou MŠMT ČR, jehož cílem je prohloubit znalosti žáků v oblasti třídění a recyklace odpadů a umožnit jim osobní zkušenost se zpětným odběrem baterií a použitých drobných elektrozařízení. Naše škola se díky své aktivitě v programu Recyklohraní aneb Ukliďme si svět  stala vítěznou základní školou v období 9/2015-9/2016.
 • „Les ve škole – škola v lese“ – mezinárodní výukový program o lese realizovaný ve 21 zemí světa. Koordinátorem programu v ČR je Sdružení Tereza se sídlem v Praze, výuku na školách realizují pedagogové podle připravených metodik – materiály jsou vytvořené v souladu s RVP a v duchu „školy hrou“ a aktivního učení, pomocí pozorování a prožitků.