ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 - úvodní stránka

Základní škola a Mateřská škola
Kladno Velvarská 1206

 • English
 • Deutsch
 • Français
 • По-русски

Přeskočit na menu vybrané sekce

Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2019/2020

PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (JPZ)

 • zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí předpis – vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

OBECNÉ INFORMACE K JPZ

 • Přijímací zkouška se skládá z jednotné přijímací zkoušky (JPZ) u oborů s maturitní zkouškou, pokud nejde o obor vzdělání s talentovou zkouškou (vyjma oboru Gymnázium se sportovní přípravou), a případně ze školní přijímací zkoušky, pokud o jejím konání ředitel školy rozhodne. 
 • Jednotná přijímací zkouška je centrální a zajišťuje ji Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání (CZVV).
 • Jednotná přijímací zkouška se připravuje zvlášť pro uchazeče o šestiletá gymnázia, zvlášť pro osmiletá gymnázia, zvlášť pro čtyřleté a ostatní obory vzdělání s maturitní zkouškou.
 • 1. kolo přijímací zkoušky – 2 termíny, tj. uchazeč (žák) si může podat přihlášku na 2 školy, na každé z nich koná zkoušku v jednom z termínů.
 • Pokud se žák z vážných důvodů omluví z řádného termínu, může konat zkoušku v náhradním termínu.
 • Zkouška se skládá z didaktického testu z českého jazyka a literatury a z didaktického testu z matematiky.
 • Výsledek – počet bodů z češtiny, počet bodů z matematiky z termínu, kdy žák dosáhl vyššího počtu bodů (např. z matematiky dosáhl více bodů v 1. termínu, v češtině ve 2. termínu). 
 • JPZ se podílí na celkovém výsledku žáka minimálně 60 % (u GSP 40%), až 40% (u GSP 60%) - vlastní kritéria dané školy (vysvědčení, olympiády a soutěže, testy stanovené ředitelem příslušné SŠ).

OBSAH JPZ

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a je vymezen v dokumentech:

 •  Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – český jazyk a literatura,
 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – matematika.

(K dispozici na www.cermat.cz)

FORMA JPZ

Český jazyk a literatura: 

 • didaktický test;
 • 60 minut na řešení;
 • otevřené i uzavřené úlohy; 
 • povolené pomůcky: -----.

Matematika: 

 • didaktický test; 
 • 70 minut na řešení;
 • otevřené i uzavřené úlohy;
 • povolené pomůcky:----.

HARMONOGRAM JPZ 2020 

Podávání přihlášek na SŠ

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání
 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří
 3. Obstarat si formuláře přihlášek (v prodejnách SEVT, kniha LUXOR, stránky jednotlivých škol, případně zajistí výchovný poradce)
 4. Ve spolupráci s výchovným poradcem vyplnit přihlášky
 5. Zákonný zástupce žáka si vyzvedne u výchovného poradce zápisový lístek

Přihláška:

 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky - vyplněné jako stejnopisy-, na každou uvede 2 školy (pořadí škol je na obou přihláškách stejné)
 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu
 • Rodiče nebo škola doplní prospěch za 8. ročník a první pololetí 9. ročníku pro žáky 9. tříd; u zájemců o víceletá gymnázia za 6. ročník a první pololetí 7. ročníku pro žáky 7. tříd a za 4. ročník a první pololetí 5. ročníku pro žáky 5. tříd
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá žák výchovnému poradci ke kontrole a k podpisu ředitelkou školy nejpozději do 10. 2. 2020
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2020, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2019
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem

Přijímací zkoušky:

 • Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech stanovených MŠMT
 • V prvním kole přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy s maturitou pro žáky z 9. tříd je první termín v úterý 14. 4. 2020, druhý termín přijímacích zkoušek je ve středu 15. 4. 2020
 • Pro 6. letá a 8. letá gymnázia je v prvním kole první termín přijímacích zkoušek ve čtvrtek 16. 4. 2020 a druhý termín přijímacích zkoušek je v pátek 17. 4. 2020
 • V případě nepřijetí žáka na zvolenou školu v prvním kole přijímacího řízení podává žák odvolání a sleduje vyhlašování druhých kol přijímacího řízení
 • Další kola přijímacích zkoušek mohou stanovit ředitelé příslušných středních škol
 • Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce:

 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám 

Rozhodnutí o přijet – nepřijetí na střední školu

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí – nejdříve 22. 4. 2020

 Odvolání

 • Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy
 • Rozhodnutí o výsledku odvolání musí být oznámeno do 30 dnů

 Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2020, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou bude oznámen
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno na stránkách školy rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

 Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

 • Na střední školu musí být přihláška zaslána do 30. 11. 2019
 • Zápisový lístek obdržíte do 30. 12. 2019

 Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2020, přihlášku musí doručit do 1. 3. 2020.© ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská 1206 | Grafika: Otakar Korolus | Redakční systém Weblík