Přijímací zkoušky na SŠ

Přijímací zkoušky na střední školy a konzervatoře ve školním roce 2023/2024

PRÁVNÍ PŘEDPISY UPRAVUJÍCÍ JEDNOTNOU PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKU (JPZ)

 • zákon 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů
 • prováděcí předpis – vyhláška 353/2016 Sb., o přijímacím řízení ke střednímu vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů
 • vyhláška č. 27/2016 Sb., o vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků nadaných, ve znění pozdějších předpisů
 • nařízení vlády č. 211/2010 Sb., o soustavě oborů vzdělání v základním, středním a vyšším odborném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů

OBECNÉ INFORMACE K JPZ

Jednotná přijímací zkouška je povinnou součástí prvního kola přijímacího řízení do všech maturitních oborů. Výjimkou jsou obory s talentovou zkouškou (mimo obor Gymnázium se sportovní přípravou) a obory zkráceného studia podle § 85 školského zákona.

Uchazeč o vzdělávání v oboru s maturitní zkouškou může pro první kolo přijímacího řízení podat přihlášku ke vzdělávání až na dvě střední školy nebo na dva maturitní obory (případně odborná zaměření podle ŠVP) v rámci jedné střední školy. Podáním dvou přihlášek vzniká uchazeči nárok konat jednotnou přijímací zkoušku ve dvou termínech (tzn. podá-li uchazeč jednu přihlášku na maturitní obor a druhou např. na obor s výučním listem, může konat jednotnou přijímací zkoušku pouze jednou).

Kromě dvou výše zmíněných přihlášek na střední školy může uchazeč v prvním kole podat navíc až dvě přihlášky do oborů s talentovou zkouškou. Teoreticky tak může v prvním kole podat dohromady až 4 přihlášky (zkoušku však přesto může konat pouze dvakrát). Všechny školy, na které uchazeč podal přihlášku do oboru vzdělání, u nichž je jednotná přijímací zkouška nedílnou součástí kritérií pro přijímaní uchazečů, obdrží od Centra výsledky této zkoušky.

Jednotná přijímací zkouška je pouze jednou z částí přijímacího řízení. Při rozhodování o přijetí uchazeče ke vzdělávání zohledňují školy i další kritéria, např. výsledky předchozího vzdělávání, umístění na různých soutěžích a olympiádách, výsledky školních přijímacích zkoušek či pohovorů atp. Výsledek JPZ se na celkovém hodnocení uchazečů podílí minimálně 60 % (u oborů Gymnázium se sportovní přípravou minimálně 40 %).

OBSAH JPZ

Obsah jednotné přijímací zkoušky vychází z Rámcových vzdělávacích programů pro základní vzdělávání a je vymezen v dokumentech:

 •  Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – český jazyk a literatura,
 • Specifikace požadavků pro jednotnou přijímací zkoušku v přijímacím řízení na střední školy v oborech vzdělání s maturitní zkouškou – matematika.

Bližší informace k JPZ naleznete zde

HARMONOGRAM JPZ

Podávání přihlášek na SŠ

Co je třeba udělat před odevzdáním přihlášky:

 1. Vybrat si z nabídky oborů vzdělávání (www.infoabsolvent.cz, www.stredniskoly.cz, www.atlasskolstvi.cz)
 2. Informovat se o vybraných středních školách na jejich webových stránkách, navštívit je při dnech otevřených dveří
 3. Obstarat si formuláře přihlášek (v prodejnách SEVT, kniha LUXOR, stránky jednotlivých škol, případně zajistí výchovný poradce)
 4. Ve spolupráci s výchovným poradcem vyplnit přihlášky
 5. Zákonný zástupce žáka si vyzvedne u výchovného poradce zápisový lístek

Přihláška:

 • V prvním kole přijímacího řízení může podat uchazeč 2 přihlášky - vyplněné jako stejnopisy-, na každou uvede 2 školy (pořadí škol je na obou přihláškách stejné)
 • Rodiče vyplní základní identifikační údaje, název příslušných středních škol včetně oboru a kódu
 • Vyplněnou přihlášku odevzdá žák výchovnému poradci ke kontrole, k doplnění známek a k podpisu ředitelkou školy nejpozději do 2.2. 2024
 • Uchazeč odevzdá přihlášku příslušné škole do 1. 3. 2024, u oborů s talentovou zkouškou do 30. 11. 2023
 • Pokud škola požaduje potvrzení o zdravotní způsobilosti žáka, je potřeba nechat si přihlášku potvrdit lékařem

Přijímací zkoušky:

 • Jednotná přijímací zkouška se koná v termínech stanovených MŠMT
 • V prvním kole přijímacích zkoušek na gymnázia a střední školy s maturitou pro žáky z 9. tříd je první termín 12. 4. 2024, druhý termín přijímacích zkoušek je 15. 4. 2024
 • Pro 6. letá a 8. letá gymnázia je v prvním kole první termín přijímacích zkoušek 16. 4. 2024 a druhý termín přijímacích zkoušek 17. 4. 2023
 • V případě nepřijetí žáka na zvolenou školu v prvním kole přijímacího řízení podává žák odvolání a sleduje vyhlašování druhých kol přijímacího řízení
 • Další kola přijímacích zkoušek mohou stanovit ředitelé příslušných středních škol
 • Při vyhlášení druhých kol přijímacího řízení se vyhlašuje i termín, dokdy je nutné podat přihlášku, platí neomezené množství přihlášek pro druhá kola přijímacího řízení

Pozvánka k přijímací zkoušce:

 • Pozvánka k vykonání přijímací zkoušky bude žákovi zaslána před jejím konáním ředitelem příslušné školy 7 dní před termínem konání přijímací zkoušky
 • Součástí pozvánky jsou informace o požadavcích k přijímacím zkouškám 

Rozhodnutí o přijet – nepřijetí na střední školu

 • Podle výsledků dosažených jednotlivými uchazeči při přijímacím řízení stanoví ředitel školy jejich pořadí a zveřejní seznam přijatých uchazečů, nepřijatým uchazečům – jejich zákonným zástupcům – odešle rozhodnutí o nepřijetí

 Odvolání

 • Pokud nebude žák přijat na vybranou školu v 1. kole přijímacího řízení, má možnost podat odvolání do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí
 • Základní škola doporučuje rodičům reagovat okamžitě po zveřejnění výsledků přijímacího řízení na webových stránkách školy
 • Odvolání podávají rodiče řediteli příslušné školy
 • Rozhodnutí o výsledku odvolání musí být oznámeno do 30 dnů

 Zápisový lístek:

 • Zápisový lístek slouží k potvrzení úmyslu stát se žákem příslušného oboru vzdělávání na dané střední škole
 • Žák obdrží 1 zápisový lístek nejpozději do 15. 3. 2024, zápisový lístek musí převzít zákonný zástupce, termín vydávání naší školou bude oznámen
 • Svůj úmysl vzdělávat se na vybrané střední škole potvrdí žák odevzdáním zápisového lístku řediteli školy a to nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne, kdy bylo oznámeno na stránkách školy rozhodnutí o přijetí
 • Pokud tak žák neučiní, vzdává se práva na přijetí na danou střední školu a na jeho místo může být přijatý někdo jiný
 • Zápisový lístek může uchazeč uplatnit jen jednou, toto neplatí v případě, že uchazeč chce uplatnit zápisový lístek na škole, kde byl přijat na základě odvolání
 • Při ztrátě zápisového lístku vydává na základě žádosti škola náhradní zápisový lístek
 • Součástí žádosti o vydání náhradního zápisového lístku je čestné prohlášení zákonného zástupce, že původní zápisový lístek neuplatnil ani neuplatní ve střední škole

 Konzervatoře a střední školy s talentovou zkouškou:

 • Na střední školu musí být přihláška zaslána do 30. 11. 2023

 Přihlášky mohou žáci doručovat na střední školy až po ukončení prvního pololetí, tedy až po 31. lednu 2024, přihlášku musí doručit do 1. 3. 2024.

Případné dotazy rád zodpovím. 

Mgr. Zdeněk Kleisner (zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz)