Školní poradenské pracoviště

E-mail pro případ, že si nevíte s něčím rady: mamtrable@zsmsvelvarska.cz

Obrátit se můžete na:

 • Výchovný a karierový poradce Mgr. Zdeněk Kleisner
 • Metodik prevence: Šárka Loudová
 • Speciální pedagog: Mgr. Jaroslava Kasáková

Podezřelé projevy oběti šikanování

Podle Koláře (2001) jsou podezřelé projevy oběti tyto:

 • Za dítětem nedochází domů žádný spolužák, nemá kamarády
 • Dítě je zaražené, posmutnělé až depresivní
 • Špatně usíná, má poruchy spánku, škaredé sny, noční můry
 • Dochází k výraznému zhoršení prospěchu, je nesoustředěné, bez zájmu
 • Často ho před odchodem do školy bolí břicho a hlava
 • Chodí do školy i ze školy oklikami
 • Přichází domů s potrhaným oblečením, poškozenými školními pomůckami apod.
 • Často mu nevychází kapesné, žádá o další peníze
 • Dítě přichází domů vyhladovělé, i když má svačinu a oběd
 • Nedokáže uspokojivě vysvětlit svoje zranění
 • Vyhrožuje sebevraždou

Odpovědnost školy chránit děti před šikanou

V souladu s ustanovením § 29 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů jsou školy a školská zařízení povinny zajišťovat bezpečnost a ochranu zdraví dětí, žáků a studentů v průběhu všech vzdělávacích a souvisejících aktivit a současně vytvářet podmínky pro jejich zdravý vývoj a pro předcházení vzniku rizikového chování. Z toho důvodu pedagogický pracovník šikanování mezi žáky předchází, jeho projevy neprodleně řeší a každé jeho oběti poskytne okamžitou pomoc.

Škola má ohlašovací povinnost

 • dojde- li v souvislosti se šikanou k jednání, které by mohlo naplňovat znaky přestupku nebo trestného činu, obrací se škola na Policii ČR nebo na státní zastupitelství
 • dojde-li k šikaně v průběhu vyučování, s ním souvisejících činností anebo poskytování školních služeb, má škola povinnost tuto skutečnost oznámit zákonnému zástupci jak žáka, který byl útočníkem, tak žáka, který byl obětí (povinnost vyplývá z § 21 odst. 2 školského zákona)
 • škola ohlašuje orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) takové skutečnosti, které nasvědčují tomu, že dítě je v ohrožení buď proto, že ho ohrožuje někdo jiný, nebo proto, že se ohrožuje svým chováním samo (viz § 6, 7 a 10 zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů)

Zásady slušného chování na internetu

Zásady slušného chování na internetu by se daly shrnout velice jednoduše – nedovolujte si k cizím lidem to, co byste si k nim nedovolili na ulici. Mluvíme zde o zlatém pravidlu tzv. netikety. Co je to netiketa? Slovo vzniklo spojením dvou slov – net (virtuální síť) a etiketa (kodex slušného chování). Jedná se o soubor doporučení slušného chování v síti. Jelikož dochází na českém i světovém internetu k devalvaci vzájemné komunikace, považujeme vědomost netikety za základní výbavu každého uživatele internetu. Nevěříte? Patrik Banga se stará na serveru iDNES o odstraňování nevhodných příspěvků, na serveru www.technet.cz se svěřil, že průměrně za tři týdny takto vymaže 8 200 nepatřičných komentářů. Nejčastěji se obhroublosti objevují u článků s úmrtím, nejčastěji pak celebrity, následují texty informující o úmrtí dítěte. Vulgarismy se nevyhýbají ani článkům týkajících se politiků, Romů, Židů, muslimů, ale i fotbalu. Pojďme se tedy podívat na pravidla netikety.

Netiketa se zaměřuje na uživatele počítačové sítě – odesílatele elektronické pošty, přispěvovatelů do diskuzí, účastníky chatů, tvůrců www stránek. Mějte vždy na paměti, že na druhém konci čte váš článek, příspěvek, dopis konkrétní člověk!

Desatero netikety v bodech vypadá takto:

 1. Chovejte se tak, abyste nepoškozovali ostatní uživatele.
 2. Neomezujte ostatní při jejich vlastní práci na síti.
 3. Nenahlížejte do souborů ostatních uživatelů.
 4. Nevyužívejte počítače ke krádežím.
 5. Nevyužívejte síť ke zveřejnění falešných údajů, falešného svědectví.
 6. Nevyužívejte ani si nekopírujte software, za který jste nezaplatili.
 7. Nevyužívejte zdroje ostatních uživatelé bez autorizace.
 8. Nepřisvojujte si duševní bohatství ostatních.
 9. Uvažujte o společných důsledcích programu, který tvoříte.
 10. Používejte počítač s úctou, s respektem a ohleduplně.

Popišme ale ještě některé další zásady netikety.

 • Vyhýbejte se zbytečné agresivitě, osobním útokům a vulgarismům, pokud vás někdo slovně napadl, počkejte chvilku s odpovědí, získáte tak nadhled a odstup.
 • Nevynucujte si pozornost, neočekávejte okamžitou odpověď, nikdy nevíte, co dotazovaný dělá.
 • Pamatujte na to, že nikdo vás nezná jako osobnost, svůj obraz si vytváříte jen přes vaše slova, dbejte tak na gramatickou i obsahovou stránku své výpovědi.
 • Pokud píšete příspěvek do diskuze či článek, snažte se zbavit zbytečných slovních vycpávek z mluveného projevu, buďte struční, konkrétní.
 • Při zasílání velkého objemu dat se pokuste přílohy komprimovat pomocí tzv. zipu, také se ujistěte, že protistrana s takovým balíkem dat souhlasí.
 • Nadepisujte a identifikujte obsah zprávy, příjemce se bude lépe orientovat.
 • Pokud vám došla pošta od někoho, kdo si evidentně spletl příjemce, obsah smažte a informujte odesílatele ihned o této skutečnosti. Každý z nás se plete, chybuje, buďme proto tolerantní a snažme si pomáhat. Dopis bychom taky jen tak nevyhodili do koše.
 • Vyvarujte se přeposílání hloupostí – vtipná videa, obrázky, testy, vtipy, hoaxy (poplašné zprávy, řetězové dopisy) atd. Koledujete si o to, aby vás protistrana zablokovala a opravdu důležité sdělení ignorovala, přehlédla.
 • Účastníte-li se odborné konference, máte možnost získat množství relevantních a věrohodných informací, avšak doporučujeme zvolit vhodnou míru dotazů a ujistit se, že žádané údaje nenajdeme v „běžném kyberprostoru“. Obhlédněte časté dotazy a odpovědi, využijte vyhledávač atd.
 • Vyznáte-li se sami v konkrétní problematice, poraďte.
 • Poslední radou je základní motto Internetu: „Buďte konzervativní při vysílání a liberální při příjmu.“

Zdroj: www.chovani.eu