O naší škole

Charakteristika školy

ZŠ a MŠ Kladno, Velvarská sídlí v okrajové části Kladna v blízkosti lesa a střediska ekologické výchovy Čabárna. Z centra města je snadno dostupná MHD.

Budova ZŠ slouží svému účelu již od roku 1902 a v pozdějších letech byla dále přistavovaná.

Součástí školy je i školní družina, která se nachází v samostatně stojící vilce se zahradou. Vlastní budovu má i mateřská škola, která se stala součástí ZŠ v roce 2003.

Velikost školy

Základní škola je plně organizovaná, v současné době má v každém ročníku jednu třídu.

Kapacita školy dle zřizovací listiny je 270 žáků. V současné době není naplněna, ale počet žáků stále stoupá. Kapacitní rezervu využíváme pro zřízení odborných učeben. Žáci z různých tříd se navzájem dobře znají, a proto se u nás téměř nevyskytují problémy spojené s částečnou anonymitou velkých škol.

Charakteristika pedagogického sboru

Pedagogický sbor je tvořen ředitelkou, statutárním zástupcem ředitelky, učitelkami a učiteli, asistentkami pedagoga, vedoucí vychovatelkou a vychovatelkami školní družiny. Členové pedagogického sboru jsou zodpovědní, vstřícní, ochotní v maximální míře se vzdělávat, podporovat akce vedení školy, zapojovat se do projektů a mimoškolních akcí. Důležitost prezentace školy na veřejnosti si značná část z nich uvědomuje a aktivně k ní přispívá. Každý pracovník má možnost uplatnit svůj osobní potenciál a své zájmy pro zkvalitnění vyučovacího a výchovného procesu a profilace školy.  Spolupráci učitelů koordinují předmětové komise a metodické sdružení, které se pravidelně scházejí a sjednocují své požadavky na žáky. Metodické sdružení rovněž úzce spolupracuje s pedagogy mateřské školy. Celkově lze pedagogický sbor charakterizovat jako kolektiv spolehlivý, flexibilní a samostatný, vstřícný přizpůsobovat se neustále se měnícím podmínkám vzdělávání. Na škole pracuje výchovná poradkyně, která se zaměřuje zejména na koordinaci spolupráce se žáky s přiznanými podpůrnými opatřeními a s jejich zákonnými zástupci, s poradenskými zařízeními a funguje jako poradce pro volbu povolání. Prevenci rizikového chování koordinuje školní metodik prevence. Chod školní družiny zajišťují vychovatelky. Počet vychovatelek se může měnit s ohledem na množství žáků, kteří navštěvují školní družinu. Všichni pedagogové jsou zapojeni do kurzů dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v oblastech souvisejících s jejich zaměřením a dalšími profesními zájmy a potřebami školy. Někteří učitelé mají vystudovanou speciální pedagogiku a mohou tak velmi intenzivně pracovat s dětmi, které tuto péči potřebují.

Dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce, spolupráce s jinými subjekty

Škola spolupracuje s Krajským úřadem Středočeského kraje a Magistrátem města Kladna zejména formou účasti na vyhlašovaných vědomostních a dovednostních soutěžích, zapojením do vyhlašovaných grantových řízení v oblasti prevence rizikového chování a v oblasti sportu a volného času, dále formou účasti na výměnných pobytech žáků ve Francii.

Úspěšně plníme úkoly celostátního projektu Les ve škole – škola v lese, v nejbližší době bychom se rádi zapojili do projektu Ekoškola. Dlouhodobě spolupracujeme s ekologickým střediskem AVES na Čabárně, pravidelně pořádáme celoškolní projekty v rámci Dne Země a zapojili jsme se do akce Miliarda stromů pro planetu Zemi. V rámci environmentální výchovy škola organizuje pravidelné sběry odpadových surovin, kaštanů, aj.

V roce 2012 jsme navázali spolupráci s Občanským sdružením Lidice a společně jsme v naší učebně v přírodě vysadili štěp památné Lidické hrušně, která jako jediný ovocný strom přežila vypálení obce nacisty. Štěp dostal jméno Posel naděje a naše škola byla první v České republice, kde byl štěp vysazen.

Každoročně je realizován „Akční program zvýšení bezpečnosti silničního provozu“ formou teoretických přednášek i praktické výuky na dopravním hřišti.

Dlouhodobě úzce spolupracujeme s pedagogicko psychologickou poradnou v oblasti výukové, v oblasti výchovné se střediskem pomoci ohroženým dětem ROSA, v oblasti prevence rizikového chování s Policií ČR, s Městskou policií Kladno, s příslušnými odbory Magistrátu města Kladna a s Centrem VEGA.

Přestože máme vlastní pestrou nabídku zájmových aktivit pro žáky, spolupracujeme i s jinými zájmovými a tělovýchovnými organizacemi – Labyrint, Švermováček, TJ Baník Švermov, Sokol Švermov.

Škola čerpá finanční prostředky rovněž z fondů EU.

Spolupráce s rodiči

Rodiče jsou informováni o dění ve škole prostřednictvím třídních schůzek, které pořádáme čtyřikrát ročně, dále prostřednictvím zástupců SRPDŠ a školské rady.

Pro rodiče a příznivce školy pedagogové pořádají ukázkové vyučovací hodiny na I. stupni, hojně navštěvované jsou předvánoční akce a velikonoční výstava prací našich žáků, pravidelně se konají školní besídky. Oblíbené jsou také hodiny keramiky pro veřejnost a setkání budoucích prvňáčků ve škole.

V roce 2010 škola ve spolupráci se SRPDŠ poprvé zorganizovala reprezentační ples a od té doby se stala tato významná kulturní akce pro širokou veřejnost již tradicí.

Všichni vyučující, výchovná poradkyně a školní metodik prevence jsou rodičům k dispozici ve stanovených konzultačních hodinách a samozřejmostí jsou i schůzky dohodnuté mimo tyto hodiny.

O chodu školy, školní družiny a jídelny jsou rodiče informováni i prostřednictvím webových stránek školy.

Naším cílem je dosažení co nejlepší úrovně vzájemné komunikace a vybudování pozitivních vztahů mezi rodiči a pedagogy a tím výrazně přispět k celkovému klimatu školy.

Zabezpečení školy - výňatek školního řádu

V době mimo provoz: elektronické zabezpečení, smluvní partneři
V době provozu:

  • všichni zaměstnanci základní školy se při vstupu do budovy i odchodu z ní identifikují prostřednictvím elektronického docházkového systému. Zaměstnanec, který odchází poslední, elektronicky zabezpečí určené prostory.
  • žákům školy je vstup do budovy umožněn od 7:35 do 7:55 hodin, a to hlavním vchodem pro žáky šesti tříd prvního i druhého stupně a vedlejším vchodem pro žáky dvou tříd prvního stupně. V této době dohlíží na příchozí provozní zaměstnanci.
  • zákonní zástupci žáků a návštěvníci školy mohou do budovy vstupovat pouze hlavním vchodem. Vstup je umožněn po nahlášení v recepci. K evidenci návštěv slouží návštěvní kniha. Návštěvy se mohou v budově školy pohybovat pouze v doprovodu zaměstnance.
  • zákonní zástupci žáků si domlouvají schůzky s pedagogickými pracovníky telefonicky nebo využívají konzultační hodiny
  • žáci jsou pravidelně poučováni o zákazu otevírání vstupních dveří osobám, které nejsou zaměstnanci školy
  • stejný režim platí rovněž pro příchozí do školní družiny
  • na ukázkové hodiny do vybrané třídy přicházejí návštěvníci společně v doprovodu zaměstnance školy až po zahájení vyučovací hodiny
  • návštěvníci výstav se pohybují pouze ve vyznačeném prostoru pod dohledem zaměstnanců školy
  • dny otevřených dveří škola pořádá po ukončení jejího běžného provozu v daném dni