Mimořádný zápis do prvních tříd pro školní rok 2020/2021

Podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisního lístku  bez osobní účasti žadatele je možné v termínu od 14. do 25. dubna 2020 do 12 hodin.

Způsoby doručení Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisního lístku:

1) Zasláním prostřednictvím datové schránky (ID schránky: q32fd2j)

2) Zasláním poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206, Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7

3) Vložením do schránky školy (schránka je umístěna ve vstupních dveřích hlavního vchodu)

4) Zasláním elektronicky na e-mail zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz, pokud možno s el. podpisem, či naskenované

Žádost vyplňujte, prosíme, pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a všechny údaje si zkontrolujte. Čitelně musí být uveden také e-mailový kontakt, abychom Vám mohli zaslat kód Vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno.

Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte a jednají v souladu.

Pokud zvažujete podání Žádosti ke vzdělání i do jiné školy, prosíme, tuto skutečnost nám poznamenejte k Žádosti, případně zašlete na e-mail zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Dále do Žádosti poznamenejte sourozence v naší škole.

Osobní předání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisního lístku bude umožněno dle aktuální situace ve dnech 20. - 23. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin,

v pátek 24. dubna 2020 od 14:00 do 18:00 hodin,

a v sobotu 25. dubna 2020 od 9:00 do 12:00 hodin.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče mohou rovnou se žádostí o přijetí a zapisním lístkem podat Žádost o odklad školní docházky s dvěma souhlasnými doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře). Odklad bude vyřízen při zpracování žádostí o přijetí.

Pokud rodiče ještě nemají vyřízená doporučující odborná stanovistka, vyplní formulář Žádost o odklad školní docházky a přiloží ho k Žádosti o přijetí a k Zápisnímu lístku. Škola řízení o přijetí pozastaví.

Dokumenty, které budete škole dodatečně dokládat (v termínu, který škola určí na základě vývoje mimořádné situace):

1) rodný list dítěte - je nezbytnou dokumentací k ověření zákonných zástupců dítěte

2) dokument určující zákonné zástupce, nejsou-li to rodiče uvedení v rodném listě

V případě nejasností prosím kontaktujte paná zástupce na e-mailu zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Na konci této stránky jsou k dispozici všechny potřebné formuláře.

__________________________________________________________________________________________________________

Vážení rodiče,
volba správné školy může mít zásadní důsledky pro budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli pro naší školu, pak Vás i Vašeho budoucího prvňáčka srdečně  zveme k zápisu do 1.ročníku naší školy. 

Termín zápisu pro školní rok 2020/2021: 

24. a 25. dubna 2020

V pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. 

Základní informace o škole najdete na našich webových stránkách, v případě jakýchkoliv dotazů neváhejte využít uvedené kontakty.

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdrav. pojištění

Jak u nás probíhá zápis?

První část zápisu je administrativní - elektronicky se zapisují údaje o dítěti a rodičích , na jejichž základě se vytiskne žádost o přijetí, případně žádost o odklad školní docházky a zápisový lístek. Kromě osobních údajů zjišťujeme i předběžný zájem o stravování ve školní jídelně a zájem o docházku do družiny (nabízíme i možnost ranní družiny). Tato část je určena hlavně pro rodiče a trvá zhruba 10 minut.

Druhá část zápisu zjišťuje úroveň znalostí a dovedností dítěte a jeho školní zralost. S dítětem komunikuje jeden z učitelů 1. stupně. Zjišťuje úroveň řečových dovedností, samostatnost, znalost základních barev a tvarů, orientaci (nahoře, dole, vpravo, vlevo), základní počtářské dovednosti (číselnou řadu, více - méně), orientaci na obrázku, úroveň kresby a správné držení psacího náčiní. V případě problémů v některé z uvedených oblastí může doporučit odbornou pomoc (logopedie, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně atd.). Tato část trvá zhruba 10 - 15 minut.

V době zápisu je otevřena i školní družina v ulici Fr. Oplta v pátek 24. dubna, takže si můžete prohlédnout její prostory a seznámit se s vychovatelkami.

Doporučujeme využít celou dobu po oba zápisové dny.

Pokud se nebudete moci ze závažných důvodů k zápisu dostavit, sdělte nám tuto skutečnost nejpozději  na telefonním čísle 733704654, 602548904 nebo e-mailem na info@zsmsvelvarska.cz. 

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 37 ve znění účinném od 1. 1. 2017

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  č. 26/16 o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna na svém zasedání dne  14. prosince 2016.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206

Školský obvod vymezen ulicemi: Alšova, Bezručova, Bohumila Kouby, Dělnická, Frant. Oplta, Havlíčkova, Hnidouská, Hutnická, Ivana Olbrachta, Jaroslava Elznice, Josefa Bejčka, Josefa Jílka, Josefa Kaliny, K Bubčáku, Karla Čapka, Karla Landy, Kauckého, Ke Staré škole, Kladenská, Kotaskova, Lad. Koláře, Malá strana, Mánesova, Marie Majerové, Motyčínská, Na Cikánce, Na Hoblíku, Na Kopci, Na Okraji, Na Samotě, nám. Mikoláše Alše, náměstí 9. května, Otak. Müllera, Ovocná, Petra Jilemnického, Pod Hájem, Pod Vodojemem, Prokopa Holého, Propojovací, Průmyslová čp. 763, 764, 765, 766, 767 a 812, Rašínova, S.K. Neumanna, Sportovní, Stanisl. Oplta, Svatopluka Čecha, Šindlerova, Školská, Thienfeld, Uhelná, Újezdská, Václava Řacha, Velvarská, Věry Pechové, Vojtěcha Dundra, Vrchlického, Wabiho Ryboly, Žitná

Na naší škole rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněny ve vestibulu a na webových stránkách školy. Zveřejněn bude seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které obdržíte při zápisu a s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.