Zápis do první třídy pro školní rok 2024/2025

Vážení rodiče,
volba správné školy může mít zásadní důsledky pro budoucnost Vašeho dítěte. Pokud jste se rozhodli pro naší školu, pak Vás i Vašeho budoucího prvňáčka srdečně  zveme k zápisu do 1.ročníku naší školy. 

Předškoláček

Termín zápisu pro školní rok 2024/2025: 

19. a 20. dubna 2024

V pátek od 14:00 do 18:00 hodin, v sobotu od 9:00 do 12:00 hodin. 

Rezervace k zápisu

Rezervaci konkrétního času zápisu je možné provést zde

K zápisu je nutné přinést:

  • rodný list dítěte
  • občanský průkaz zákonného zástupce
  • v případě cizinců pas, povolení k pobytu (nevyžaduje se u členů EU) a průkazku zdrav. pojištění

Jak u nás probíhá zápis?

První část zápisu je administrativní - elektronicky se zapisují údaje o dítěti a rodičích, na jejichž základě se vytiskne žádost o přijetí, případně žádost o odklad školní docházky a zápisový lístek. Kromě osobních údajů zjišťujeme i předběžný zájem o stravování ve školní jídelně a zájem o docházku do družiny (nabízíme i možnost ranní družiny). Tato část je určena hlavně pro rodiče a trvá zhruba 10 minut.

Druhá část zápisu zjišťuje úroveň znalostí a dovedností dítěte a jeho školní zralost. S dítětem komunikuje jeden z učitelů 1. stupně. Zjišťuje úroveň řečových dovedností, samostatnost, znalost základních barev a tvarů, orientaci (nahoře, dole, vpravo, vlevo), základní počtářské dovednosti (číselnou řadu, více - méně), orientaci na obrázku, úroveň kresby a správné držení psacího náčiní. V případě problémů v některé z uvedených oblastí může doporučit odbornou pomoc (logopedie, vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně atd.). Tato část trvá zhruba 10 - 15 minut.

Předpokládaný počet přijatých žáků je 30.

Doporučujeme využít celou dobu po oba zápisové dny.

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 37 ve znění účinném od 1. 1. 2017

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  č. 26/20 o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206

Školský obvod vymezen ulicemi: 28. října, Alšova, Bezručova, Bohumila Kouby, Borovského, Františka Kindla, Frant. Oplta, Hutnická, Jaroslava Elznice, Josefa Bejčka, Josefa Jílka, Josefa Kaliny, K Bubčáku, Karla Landy, Kauckého, K Vinařické hoře, Ke Hřišti, Ke Staré škole, Kotaskova, Lad. Koláře, Malá strana, Na Borku, Na Dunderce, Na Hoblíku, Na Homolce, Na Obloucích, Na Ostrovci, Na Samotě, nám. Mikoláše Alše, Otak. Müllera, Ovocná, Pod Hájem, Pod Svahem, Pcherská, Propojovací, Přemyslova, Rašínova, S. K. Neumanna, Slepá, Sportovní, Sokolská, Stanisl. Oplta, Svatopluka Čecha, Svažitá, Svinařovská, Šindlerova, Thienfeld, Třebichovická, Uhelná, Václava Řacha, Velvarská, Věry Pechové, Vinařická, Višňovka, Wabiho Ryvoly

Na naší škole rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.

Informování o zpracování osobních údajů v rámci správní řízení o přijetí k povinné školní docházce

Poskytnuté osobní údaje správce zpracovává v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR). V rámci správního řízení jsou osobní údaje dítěte poskytnuty zřizovateli příspěvkové organizace za účelem zpracování zápisů do základní školy v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, místo trvalého pobytu dítěte. Zřizovatel příspěvkové organizace osobní údaje dítěte zpracovává do doby zahájení školní docházky.

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněny ve vestibulu a na webových stránkách školy. Zveřejněn bude seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které obdržíte při zápisu a s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.

Ke stažení