Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Přečtěte si

Desatero pro prvňáčky

Aktuální informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2021/2022

Podání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisního lístku bez osobní účasti žadatele je možné v termínu od 6. do 17. dubna 2021 do 12 hodin. 

Způsoby doručení Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisního lístku:

1) Zasláním prostřednictvím datové schránky (ID schránky: q32fd2j)

2) Zasláním poštou na adresu Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206, Velvarská 1206, 273 09 Kladno 7

3) Vložením do schránky školy (schránka je umístěna ve vstupních dveřích hlavního vchodu)

4) Zasláním elektronicky na e-mail zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz, s elektronickým podpisem

Žádost vyplňujte, prosíme, pečlivě a tiskacím písmem (veškeré údaje musí být čitelné!) a všechny údaje si zkontrolujte. Čitelně musí být uveden také e-mailový kontakt, abychom Vám mohli zaslat kód Vašeho dítěte, pod kterým bude vedeno.

Spolu se Žádostí o přijetí a Zápisním lístkem, přiložte také prosím kopii rodného listu.

Oba rodiče mají rodičovská práva a rozhodují o vzdělávání svého dítěte a jednají v souladu.

Pokud zvažujete podání Žádosti ke vzdělání i do jiné školy, prosíme, tuto skutečnost nám poznamenejte k Žádosti, případně zašlete na e-mail zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Dále do Žádosti poznamenejte sourozence v naší škole.

Osobní předání Žádosti o přijetí dítěte k základnímu vzdělávání a Zápisního lístku bude umožněno dle aktuální situace ve dnech 12. - 15. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin,

v pátek16. dubna 2021 od 14:00 do 18:00 hodin,

a v sobotu 17. dubna 2021 od 9:00 do 12:00 hodin.

Odklad povinné školní docházky:

Rodiče mohou rovnou se žádostí o přijetí a zapisním lístkem podat Žádost o odklad školní docházky s dvěma souhlasnými doporučujícími stanovisky (zpravidla od pedagogicko-psychologické poradny nebo SPC a praktického lékaře). Odklad bude vyřízen při zpracování žádostí o přijetí.

Pokud rodiče ještě nemají vyřízená doporučující odborná stanovistka, vyplní formulář Žádost o odklad školní docházky a přiloží ho k Žádosti o přijetí a k Zápisnímu lístku. Škola řízení o přijetí pozastaví.

Na budoucí prvňáčky se těší paní učitelka Šárka Loudová a kolektiv zaměstnanců základní školy.

Všechny potřebné formuláře si je možné vyzvednout každé úterý od 7:30 do 12:00 na recepci školy.

V případě nejasností prosím kontaktujte pana zástupce na e-mailu zdenek.kleisner@zsmsvelvarska.cz

Na konci této stránky jsou k dispozici všechny potřebné formuláře.

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 37 ve znění účinném od 1. 1. 2017

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  č. 26/20 o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206

Školský obvod vymezen ulicemi: Alšova, Bezručova, Bohumila Kouby, Dělnická, Frant. Oplta, Havlíčkova, Hnidouská, Hutnická, Ivana Olbrachta, Jaroslava Elznice, Josefa Bejčka, Josefa Jílka, Josefa Kaliny, K Bubčáku, Karla Čapka, Karla Landy, Kauckého, Ke Staré škole, Kladenská, Kotaskova, Lad. Koláře, Malá strana, Mánesova, Marie Majerové, Motyčínská, Na Cikánce, Na Hoblíku, Na Kopci, Na Okraji, Na Samotě, nám. Mikoláše Alše, náměstí 9. května, Otak. Müllera, Ovocná, Petra Jilemnického, Pod Hájem, Pod Vodojemem, Prokopa Holého, Propojovací, Průmyslová čp. 763, 764, 765, 766, 767 a 812, Rašínova, S.K. Neumanna, Sportovní, Stanisl. Oplta, Svatopluka Čecha, Šindlerova, Školská, Thienfeld, Uhelná, Újezdská, Václava Řacha, Velvarská, Věry Pechové, Vojtěcha Dundra, Vrchlického, Wabiho Ryboly, Žitná

Na naší škole rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněny ve vestibulu a na webových stránkách školy. Zveřejněn bude seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které obdržíte při zápisu a s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.