Zápis do první třídy pro školní rok 2021/2022

Přečtěte si

Desatero pro prvňáčky

Aktuální informace k zápisu do první třídy pro školní rok 2022/2023

Zápis do 1. třídy pro školní rok 2022/2023 se uskuteční v termínu 22.  a 23.4. 2022. Forma zápisu bude upřesněna dle aktuální epidemiologické situace.

Odklad povinné školní docházky

Zákon č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

§ 37 ve znění účinném od 1. 1. 2017

(1) Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku.
(2) Při zápisu do prvního ročníku základní škola informuje zákonného zástupce dítěte o možnosti odkladu povinné školní docházky.
(3) Pokud se u žáka v prvním roce plnění povinné školní docházky projeví nedostatečná tělesná nebo duševní vyspělost k plnění povinné školní docházky, může ředitel školy se souhlasem zákonného zástupce žákovi dodatečně v průběhu prvního pololetí školního roku odložit začátek plnění povinné školní docházky na následující školní rok.
(4) Pokud ředitel školy rozhodne o odkladu povinné školní docházky podle odstavce 1 nebo 3, informuje zákonného zástupce o povinnosti předškolního vzdělávání dítěte a možných způsobech jejího plnění.

Spádová oblast

Dle závazné vyhlášky  č. 26/20 o školských obvodech spádových základních škol vydané zastupitelstvem města Kladna.

Tato vyhláška stanoví školské obvody spádových základních škol zřízených Statutárním městem Kladnem.

Základní škola a Mateřská škola Kladno, Velvarská 1206

Školský obvod vymezen ulicemi: Alšova, Bezručova, Bohumila Kouby, Dělnická, Frant. Oplta, Havlíčkova, Hnidouská, Hutnická, Ivana Olbrachta, Jaroslava Elznice, Josefa Bejčka, Josefa Jílka, Josefa Kaliny, K Bubčáku, Karla Čapka, Karla Landy, Kauckého, Ke Staré škole, Kladenská, Kotaskova, Lad. Koláře, Malá strana, Mánesova, Marie Majerové, Motyčínská, Na Cikánce, Na Hoblíku, Na Kopci, Na Okraji, Na Samotě, nám. Mikoláše Alše, náměstí 9. května, Otak. Müllera, Ovocná, Petra Jilemnického, Pod Hájem, Pod Vodojemem, Prokopa Holého, Propojovací, Průmyslová čp. 763, 764, 765, 766, 767 a 812, Rašínova, S.K. Neumanna, Sportovní, Stanisl. Oplta, Svatopluka Čecha, Šindlerova, Školská, Thienfeld, Uhelná, Újezdská, Václava Řacha, Velvarská, Věry Pechové, Vojtěcha Dundra, Vrchlického, Wabiho Ryboly, Žitná

Na naší škole rádi uvítáme i děti z jiné spádové oblasti.

Zveřejnění výsledků zápisu

Výsledky přijímacího řízení k základnímu vzdělávání budou zveřejněny ve vestibulu a na webových stránkách školy. Zveřejněn bude seznam uchazečů pod přiděleným registračním číslem, které obdržíte při zápisu a s výsledkem řízení u každého uchazeče. Zveřejněním seznamu se považují rozhodnutí, kterými se vyhovuje žádostem o přijetí ke vzdělávání, za oznámená.